ZEN Massage Amsterdam

Wat is Shiatsu-massage?

Shiatsu-massage is ontstaan in Japan en is gebaseerd op traditionele Japanse en Chinese geneeskunde. De theorie achter deze techniek is dat ons lichaam uit energie bestaat en wanneer deze energie geblokkeerd raakt, ontstaan er verschillende aandoeningen. Shiatsu is ontwikkeld als een manier om blokkades te verwijderen en lichaam en geest op één lijn te brengen.

De term shiatsu betekent ‘vingerdruk’, wat deze techniek perfect beschrijft. Tijdens een shiatsu-massage oefent je therapeut met druk op zijn of haar duimen, ellebogen, knieën of voeten kracht uit op drukpunten op je lichaam. Daarnaast richt shiatsu zich op het roteren en strekken van de ledematen en gewrichten.

Omdat een Shiatsu-massage gericht is op drukpunten, is het mogelijk om volledig aangekleed te zijn bij ontvangst. Als u een stoelmassage ontvangt, is het zeer waarschijnlijk dat uw massagetherapeut een Shiatsu-massagetechniek gebruikt.

De voordelen van Shiatsu-massage

Van shiatsu-massage is aangetoond dat het een positief effect heeft op veel problemen, waaronder:

Om de voordelen van deze massage te begrijpen, is het belangrijk om de geschiedenis ervan te kennen. De westerse geneeskunde benadert ziekten als problemen die opgelost moeten worden, meestal met een pilremedie, terwijl men in het Oosten denkt dat lichaam en geest in balans moeten zijn met de omgeving. Shiatsu is gebaseerd op het holistische systeem van de traditionele Chinese geneeskunde.

Wacht! Is dat niet acupunctuur?

Het is vergelijkbaar met acupunctuur in die zin dat de geschiedenis ervan in de oude Chinezen ligt, maar het is Shiatsu dat ‘vingerdruk’ of acupressuur betekent.

De principes van shiatsu werden rond 530 voor Christus ontwikkeld. daarna werd het snel daarna geëxporteerd naar Japan, Azië en Korea, waar het eeuwenlang op grote schaal werd gebruikt. Het werd pas in de jaren ’70 echt populair in de Verenigde Staten. Het is ontworpen om de stroom van energie in het lichaam te reguleren, door de Shiatsu-therapeuten die vinger- en handpalmdruk gebruiken op meridianen om de stroom van qi te verbeteren.

Meridianen? QI? Bedoel je niet IQ? Dit maakt ons slimmer?

Nee. Hoewel veel slimme mensen wel een shiatsu-massage krijgen, is dat niet wat het betekent.

Qi wordt uitgesproken als “chee”. Om verder uit te leggen … Qi is de vitale energie in het lichaam die ten grondslag ligt aan al het functioneren. Hier werd gedacht dat ziekten het gevolg zijn van onevenwichtigheden in de natuurlijke stroom van energie door het lichaam. Qi stroomt in specifieke paden die meridianen worden genoemd. Qi is een van de fundamentele concepten van de Chinese en Japanse geneeskunde.

Wat heeft QI met massage te maken?

Het is de taak van de Shiatsu-therapeut om de Qi te bereiken via vitale punten langs de Meridiaan via massage, kneden, trekken enzovoort. Zolang er een royale hoeveelheid qi vrij door de meridianen stroomt, wordt een goede gezondheid bereikt. Maar als qi ontbreekt, uit balans is of als er een blokkade is, dan zijn er symptomen (zoals verkoudheid, hoofdpijn, indigestie, in feite elk negatief gevoel dat u ongezond, ziek of pijn maakt). Shiatsu-therapeuten zijn getraind om patronen van disharmonie in het lichaam te herkennen, zelfs voordat fysieke tekenen verschijnen.

Voordelen van het ontvangen van een Shiatsu-massage

Hoewel een regelmatig onderhoudsprogramma van shiatsu een uitstekende manier is om het welzijn te behouden en de vitaliteit te verbeteren, zal het schema voor elke persoon verschillen. Elke persoon is anders, hun levensstijl, hun stressniveau, zodat de ene persoon baat kan hebben bij slechts één bezoek per maand, een andere kan meer regelmatige sessies vereisen. Afhankelijk van het doel van de sessie kunnen de effecten stimulerend en stimulerend of kalmerend en kalmerend zijn of zowel preventief als herstellend. Wat de aandoening ook is, de voordelen zijn verbluffend, met weinig tot geen bijwerkingen, terwijl u geniet van een kalmerende massage.

.

english version ⇓

What is Shiatsu Massage?

Shiatsu massage originated in Japan and is based on traditional Japanese and Chinese medicine. The theory behind this technique is that our bodies are made up of energy, and when this energy becomes blocked, various ailments result. Shiatsu was developed as a way to remove any blockages and align the body and mind.

The term shiatsu means “finger pressure,” which perfectly describes this technique. During a shiatsu massage, your therapist applies force to pressure points on your body using his or her thumbs, elbows, knees, or feet. Additionally, shiatsu focuses on rotating and stretching the limbs and joints.

Because a Shiatsu massage is focused on pressure points, it is possible to be fully clothed when receiving one. In fact, if you’re receiving a chair massage, it’s very likely that your massage therapist is using a Shiatsu massage technique.


The Benefits of Shiatsu Massage

Shiatsu massage has been shown to have a positive effect for many issues, including:

To understand the benefits of this massage it is important to know its history. Western medicine approaches illnesses as problems that need to be fixed, usually with a pill remedy whereas in the East it is believed the body and mind need to be in balance with its surroundings. Shiatsu is based on the holistic system of traditional Chinese medicine.

Wait! Isn’t that Acupuncture?

It IS similar to acupuncture in the sense that its history lies within the ancient Chinese however it is Shiatsu means “finger pressure”, or acupressure.

The principles of shiatsu was developed around 530 B.C. then was soon after exported to Japan, Asia, and Korea where it was widely used for centuries. It didn’t really get popular in the United States until the ‘70’s. It was designed to help regulate the flow of energy within the body, by the Shiatsu therapists who use finger and palm pressure to meridians to improve the flow of qi.

Meridians? QI? Don’t You Mean IQ? This Makes US Smarter?

No. Although many smart people do get a shiatsu massage that is not what it means.

Qi is pronounced “chee”. To further explain…Qi is the vital energy in the body that underlies all functioning. This is where illnesses were thought to result from imbalances in the natural flow of energy through the body. Qi flows in specific pathways called meridians. Qi is one of the fundamental concepts of Chinese and Japanese medicine.

What does QI have to do with massage?

The Shiatsu therapist’s job is to attain the qi through vital points along the Meridian via massage, kneading, pulling and so forth. As long as there is a generous amount of qi flowing freely through the meridians then good health is attained. However when qi is lacking, off balance or there is a blockage that is when symptoms (such as a cold, headache, indigestion, basically any negative feeling that leaves you unhealthy, sick or in pain) occur. Shiatsu therapists are trained to recognize patterns of disharmony in the body, even prior to physical signs appearing.

Benefits of Receiving a Shiatsu Massage

Although a regular maintenance program of shiatsu is an excellent way to maintain wellness and improve vitality, the schedule will vary for each person. Every person is different, their lifestyle, their stress level so one person may benefit by just one visit a month, another may require more sessions on a more regular basis. Depending on the goal of the session the effects may be stimulating and invigorating or calming and sedative or both preventative and remedial. Whatever the ailment the benefits are astounding, with little to no side effects, while enjoying a calming massage.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *